Class XWikiServletContextListener

 • All Implemented Interfaces:
  EventListener, javax.servlet.ServletContextListener

  public class XWikiServletContextListener
  extends Object
  implements javax.servlet.ServletContextListener
  Implementation of the ServletContextListener. Initializes component manager and application context.
  Version:
  $Id: 7054d0fa2af83649693051247ced4a6ec13552b0 $
  • Constructor Detail

   • XWikiServletContextListener

    public XWikiServletContextListener()
  • Method Detail

   • contextInitialized

    public void contextInitialized​(javax.servlet.ServletContextEvent servletContextEvent)
    Specified by:
    contextInitialized in interface javax.servlet.ServletContextListener
   • contextDestroyed

    public void contextDestroyed​(javax.servlet.ServletContextEvent sce)
    Specified by:
    contextDestroyed in interface javax.servlet.ServletContextListener