Uses of Interface
org.xwiki.xml.EntityResolver

No usage of org.xwiki.xml.EntityResolver